Teren inwestycyjny 300 m od morza

kołobrzeski, Kołobrzeg, Grzybowo, Bałtycka

3 700 000 PLN

Numer oferty23227
Typ transakcjiSprzedaż
Cena3 700 000 PLN
Powierzchnia4 720 m2
Cena za m2784 PLN / m2
Przeznaczeniemieszkaniowo-usługowe
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniasiatka
Typ drogikostka
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Teren inwestycyjny 300 m od morza (kołobrzeski, Kołobrzeg, Grzybowo, Bałtycka)

Teren inwestycyjny o powierzchni 4.720 m2 położony w Grzybowie, zaledwie ok. 300 m od morza.
Dojście do morza deptakiem pieszym prowadzącym wprost do zejścia na plażę.

Działka narożna u zbiegu dwóch ulic Nadmorskiej i Bałtyckiej w kształcie kwadratu.
Naprzeciwko działki znajduje się parking gminny na ponad 400 miejsc postojowych.

Media:
woda,
kanalizacja,
prąd na działce.
Wydane zostały warunki przyłączeniowe gazu od ul. Nadmorskiej.

Właściciel posiada wydaną zgodę na dwa wjazdy na działkę.

cena : 3.700.000 zł netto plus 23 % VAT

Pod koniec 2022 roku ma nastąpić wyłożenie i w konsekwencji zmian planu zagospodarowania przestrzennego min. dla tej działki.
Zmieni się wysokość zabudowy do III kondygnacji
oraz zwiększy się maksymalna powierzchnia zabudowy.

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
16. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem A16 UT o pow. 1,2052 ha obowiązują nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usług turystycznych - pensjonaty,
b) przeznaczenie uzupełniające - mieszkanie właściciela;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) pensjonat powinien składac sie z wielofunkcyjnego budynku recepcyjno-gastronomiczno-mieszkalnego, domów turystycznych, zaplecza rekreacyjnego,
b) należy uwzględnić w programie obiektu ustalenia zawarte w § 11 planu, (opis poniżej)
c) od strony drogi budynek wielofunkcyjny, w głebi działki zabudowa domkami turystycznymi i teren rekreacji,
d) zabudowa i urządzenie terenu należy tak zaprojektować, ażeby w przypadku wystąpienia wysokich wód i podtopień nie nastąpiło zalanie zabudowy; należy uwzględnić organiczne podłoże występujące w obrębie terenu,
e) podwyzszyc teren przeznaczony pod zainwestowanie do poziomu min. 1,2 m n.p.m.,
f) ogrodzenie - zakaz stosowania ogrodzen z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane
zywopłoty o roslinnosci kwitnacej w ciagu roznych por roku,
g) w obrebie działki zlokalizowac stanowiska postojowe dla samochodow osobowych i teren rekreacji,
h) wprowadzic kepy zieleni wysokiej i sredniowysokiej głownie na obrzezach działek;
3) parametry i wskazniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
obowiązująca - 15 m od linii rozgraniczającej przyległej drogi 166KDD, nieprzekraczalne - 15 m od drogi 88KDZ (ul. Nadmorskiej), 5 m od bocznych działek sasiednich i 10 m od tylnej granicy działki,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki w przypadku budowy tylko wielofunkcyjnego pensjonatu i 35% dla zabudowy pensjonatowej z zabudowa domkami turystycznymi przy ilośc minimum 30% miejsc w domkach,
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 45% powierzchni działki,
d) wysokość zabudowy, geometria dachu: budynek wielofunkcyjny - zabudowa parterowa z dopuszczeniem poddasza użytkowego, wysokość zabudowy do 9 m, dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50°, w dachu dopuszcza sie okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówką lub materiały dachowkopodobne w kolorze ciemnej zieleni, domki turystyczne - parterowe bez poddasza użytkowego, wysokość do 5,0 m, dach dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 20 do 40°, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym;
4) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu - teren znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu Koszalinski Pas Nadmorski, w zwiazku z czym nalezy uwzglednic uwarunkowania zawarte w § 9 ustalen planu;
5) zasady zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie na podstawie przepisow odrebnych - teren znajdu- je sie w pasie ochronnym pasa nadbrzeznego brzegu morskiego i w obszarze gorniczym Kołobrzeg II dla zło- za wod leczniczych, w zwiazku z czym nalezy uwzglednic uwarunkowania zawarte w § 9 ustalen planu;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomosci - zakaz wtornych podziałow na mniejsze działki; mozli- wosc powiekszenia działki poprzez połaczenie działek sasiednich;
7) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległej drogi 166KDD,
b) w obrebie działek zapewnic niezbedna ilosc miejsc postojowych dla samochodow turystow zgodnie
z § 15 ustalen planu;
8) zasady obsługi w infrastrukture techniczna - podłaczenie działki do sieci infrastruktury technicznej znajdujacej sie z przyległej drodze zgodnie z warunkami ogolnymi zawartymi w § 16 ustalen planu.


§ 11. Ustalenia dotyczace wielkosci działek, zasad, warunkow scalania i podziału nieruchomosci.
1. Połaczeniu i powtornemu podziałowi powinny podlegac przede wszystkim działki waskie i o utrudnionym dostepie komunikacyjnym, w obrebie ktorych nie jest mozliwe poprawne zagospodarowanie terenow lub nie jest mozliwa realizacja drog.
2. Minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej powinna wynosic:
1) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojacej - 1000 m2;
2) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, blizniaczej - 750 m2;
3) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, szeregowej - 250 m2;
4) działka rekreacji indywidualnej - 750 m2;
5) działka zabudowy pensjonatowej - powyzej 1500 m2 dla maks. 45 łozek; powyzej 2500 m2 dla maks. 75 łozek; powyzej 3500 m2 dla maks. 120 łozek; na kazde dodatkowe 1000 m2 20 łozek wiecej;
6) działka zabudowy hotelowej - wielkosci powierzchni zawarte w pkt 5 zwiekszyc o minimum 15%.
3. Na istniejacych działkach wydzielonych, niezabudowanych lub w czesci zabudowanych mozna zlokali-zowac zabudowe, ktora odpowiada ponizszym minimalnym wielkosciom działek o ile wystepuja utrudnione wa- runki usytuowania działki np.: zabudowa plombowa w obrebie istniejacej zwartej zabudowy, warunku fizjogra- ficzne, kształt działki itp.:
1) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojacej - 850 m2;
2) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, blizniaczej - 650 m2;
3) działka rekreacji indywidualnej - 650 m2;
4) działka zabudowy pensjonatowej - powyzej 1200 m2 dla maks. 40 łozek, powyzej 2000 m2 dla maks. 75 łozek;
powyzej 3000 m2 dla maks. 120 łozek; i na kazdy dodatkowy 1000 m2 20 łozek wiecej.
4. Zalecana minimalna szerokosc odcinka frontowego i długosc wydzielanej działki budowlanej dla po-szczegolnej zabudowy:
1) zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostojaca - 25 m i 40 m;
2) zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, blizniacza - 17 m, zalecana 20 i 40 m;
3) zabudowa rekreacji indywidualnej - 20 m i 35 m;
4) zabudowa pensjonatowa - 35 m i 50 m;
5) zabudowa usług handlu i gastronomii - 15 m i 20 m.
5. O ile istniejacy podział na działki nie gwarantuje powyzszych uwarunkowan i inaczej nie stanowia usta-lenia szczegołowe dla terenu funkcjonalnego, nalezy dokonac nowy podział terenu.
6. Zakazuje sie podziałow działek, w wyniku ktorych nowe działki nie beda miały powierzchni okreslonych w tekscie uchwały dla poszczegolnych przeznaczen terenu o ile nie wynika to z przepisow odrebnych.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Grzybowo, Bałtycka

Kontakt