Działka na sprzedaż

kołobrzeski, Kołobrzeg, Rościęcino

720 000 PLN

Numer oferty23358
Typ transakcjiSprzedaż
Cena720 000 PLN
Powierzchnia47 854 m2
Cena za m215 PLN / m2
Przeznaczenierolna
Typ działkirolna
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka na sprzedaż (kołobrzeski, Kołobrzeg, Rościęcino)

Rościęcino na sprzedaż grunt rolny o pow. 4,7854 ha składający się z 10 wyodrębnionych działek.

Teren częściowo sąsiaduje z drogą szybkiego ruchu S6.
Dojazd do działek drogą utwardzoną wzdłuż S6 od węzła Zieleniewo lub wzdłuż ścieżki rowerowej od strony drogi Kołobrzeg - Błotnica.

Media:
prąd w drodze wzdłuż ścieżki rowerowej i w drodze wzdłuż S6

Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jako: 2-Rz

Dla terenw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: 1- Rz o pow. 62,9862 ha; 2-Rz o pow. 64,5365 ha; 3-Rz o pow. 68,2597 ha; 4-Rz o pow. 33,1503 ha obowiązują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe tereny rolnicze tereny o dominacji łąk i pastwisk, miejscami grunty orne;
b) przeznaczenie uzupełniające infrastruktura techniczna zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną oraz dopuszcza się prowadzenie liniowej infrastruktury technicznej;
2) zasady zagospodarowania:
a) zgodne z formą użytkowania terenu;
b) zakaz działań nie związanych z przeznaczeniem terenw;
c) zakaz zabudowy kubaturowej;
d) zachować lub przebudować zgodnie z potrzebami środowiska system melioracyjny;
3) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) część terenw 3-Rz i 4-Rz, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty (PLH 320007). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
b) teren 1-Rz, znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptakw Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
c) tereny 3-Rz i 4-Rz znajdują się w projektowanym zespole przyrodniczo-krajobrazowym Pradolina i dolina rzeki Parsęty. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw część terenu 2-Rz, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się w strefach W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. ochrony zabytkw. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu miejscowego ; 5) zasady ochrony według przepisw odrębnych:
a) teren 1-Rz i część terenu 3-Rz, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się w obszarze oraz terenie grniczym Kołobrzeg II utworzony dla złoża leczniczych wd mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu miejscowego;
b) część terenw 3-Rz i 4-Rz, zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się w obszarze narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 16 ust. 14 ustaleń planu miejscowego;
c) część terenw 4-Rz znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 16 ust. 15 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady obsługi komunikacyjnej obsługa komunikacyjna poszczeglnych działek zgodnie ze stanem istniejącym i z przepisami odrębnymi z wykluczeniem nowych podłączeń do drg wojewdzkich;
7) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną zachowuje się istniejącą infrastrukturę techniczną z dopuszczeniem lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) wodociąg o średnicy DN/OD 100250 mm;
b) kanalizacja ściekowa tłoczna o średnicy DN/OD 90150 mm; c) kanalizacja ściekowa grawitacyjna o średnicy DN/OD 160200 mm;
d) kanalizacja deszczowa o średnicy DN/ID 2501000 mm; e) gazociąg o średnicy min. 32 mm;
f) kable elektryczne średniego i niskiego napięcia;
g) urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej;
8) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Rościęcino

Kontakt