Działka na sprzedaż

kołobrzeski, Kołobrzeg, Śródmieście

1 100 000 PLN Stara cena: 1 900 000 PLN

Numer oferty24288
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 100 000 PLN
Powierzchnia894 m2
Cena za m21 230 PLN / m2
Przeznaczenieusługowa
Typ działkibudowlana
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodamiejska
Gazmiejski
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski
Działka na sprzedaż (kołobrzeski, Kołobrzeg, Śródmieście)

Kołobrzeg na sprzedaż dwie działki o łącznej powierzchni 894 m2

Działki są przeznaczone w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy po zabudowę usługową.

Nieruchomość jest sprzedawana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem 23 % VAT
Sprzedający wystawia fakturę VAT 23 %.

Cena 1,1mln plus 23 % VAT


Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanych działek; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg i rysunkiem planu; posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 36 miesięcy na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zostanie zabezpieczony w następujący sposób: w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg
prawo odkupu na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg na okres 5 lat /art.593 c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości, wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej działki, w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:
A/ 1% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów do 1 roku,
B/ 2% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów od 1 roku do 2 lat,
C/ 2% ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, powyżej 2 lat.

ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:


Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg 5 - Trzebiatowska" z wyłączeniem działek nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., poz. 2655, działki leżą w terenie oznaczonym symbolem U8 przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
Zasady zagospodarowania:
budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2, dla budynków i obiektów istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, zlokalizowanych poza nieprzekraczalną linią zabudowy, wyłącznie remonty, przebudowy lub modernizację, obiekty małej architektury nie mogą przesłaniać otworów okiennych i drzwiowych, bram, detali architektonicznych i innych charakterystycznych elementów ścian zabytku chronionego ustaleniami planu, powierzchnię zabudowy:
nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną:
nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy:
nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 2,4 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy:
nie większą niż 15,0 m, geometrię dachów: dachy dwu­ lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° i/lub dachy płaskie;
obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt, tj. zakazuje się obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG oraz w drogach publicznych lokalizowania nowych nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 3,0 m od krawędzi jezdni; teren elementarny U8 znajduje się, zgodnie z rysunkiem planu: w granicach strefy B" ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych, w granicach strefy E" ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji obejmującą sylwetę starego miasta i portu, w granicach strefy E" ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji obejmującą sylwetę starego miasta od strony Budzistowa, w granicach stref E" ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu ochronę ekspozycji wieży katedry i w granicach strefy C" ochrony uzdrowiskowej, w której obowiązują zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych;


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Kołobrzeg, Śródmieście

Kontakt