Działka na sprzedaż

kołobrzeski, Ustronie Morskie

1 417 680 PLN

Numer oferty24344
Typ transakcjiSprzedaż
Cena1 417 680 PLN
Powierzchnia15 752 m2
Cena za m290 PLN / m2
Przeznaczenierolna
Typ działkirolna
Szerokość50
Długość318
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Prądjest
Wodapowyżej 100m
Gazjest
Kanalizacjabrak
Położenie i wygląd działkiteren pochyły
Działka na sprzedaż (kołobrzeski, Ustronie Morskie)

Oferta dla INWESTORA.

Ustronie Morskie na sprzedaż niezabudowana działka rolna o pow. 1,57 ha
położona ok. 2 km od morza przy ul. Ku Słońcu.

W najbliższym sąsiedztwie powstają nowe domy, domki letniskowe oraz znajdują się inne niezabudowane grunty.

Działka charakteryzuje się regularnym kształtem prostokąta o wymiarach:
- szerokość 50 m
- długość 318 m

Uzbrojenie terenu:
Przy działce znajduje się gaz i prąd
a 150 m dalej w drodze głównej - publicznej oznaczonej jako działka nr. 538/21 jest woda i kanalizacja.

Dostep do drogi publicznej (działka nr. 538/21) poprzez drogę szutrową (działka nr 538/1)

Cena wywoławcza za 1 m2 pow. działki wynosi 90,- zł i jest zwolniona z podatku VAT.

Działka to własność prywatna, wolna od jakichkolwiek obciążeń, co zapewnia bezproblemowy proces transakcji.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji oraz negocjacji ceny.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy:

§ 23. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12-R (ok. 17,34 ha), 23-R (ok. 7,79 ha) , 24-R (ok. 22,13 ha), 29-R (ok. 2,14 ha), 33-R (ok. 6,28 ha) wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:
1) Przeznaczenie terenów: tereny rolnicze,
a) ustala się następujące formy zabudowy i zagospodarowania terenu:- uprawa gruntów rolnych, zieleń naturalna, łąki i pastwiska,- dopuszcza się budynki gospodarcze i magazynowe oraz budowle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,- dopuszcza się lokalizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,- dopuszcza się sieci i obiekty infrastruktury technicznej na zasadach określonych w §13 niniejszej uchwały;
b) zakaz następujących form zabudowy i zagospodarowania terenów:- budynki inwentarskie,- campingi i pola namiotowe;
2) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) wysokość zabudowy: nie więcej niż 10 m,
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 1%,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 98%,
d) intensywność zabudowy:- minimalna: 0,00,- maksymalna: 0,01,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy:- 20 m od linii rozgraniczających z terenami: 001-KDL, 002-KDD, 003-KDD, 004-KDD, 005-KDW, 006-KDW, 007-KDW, 008-KDW, 009-KDX,- 5 m od linii rozgraniczających z terenami: 01-WS, 13-WS, 25-WS, 32-WS,
f) geometria głównej połaci dachu: dach dwuspadowy symetryczny kąt nachylenia połaci dachu o spadku 15º-45º,
3) Zasady dotyczące systemów komunikacji: dostępność drogowa z przyległych ciągów komunikacyjnych;
4) Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody: zgodnie z §7 niniejszej uchwały;
5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: teren 23-R znajduje się w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w §8 uchwały,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) powierzchnia zabudowy jednego budynku: nie mniej niż 200 m²,
b) przez tereny 12-R, 23-R, 24-R przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 uchwały,
c) przez teren 12-R przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 2 uchwały,
d) przez tereny 12-R, 23-R przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN150, gdzie obowiązują ustalenia zawarte w §11 ust. 3 uchwały
e) pozostałe zgodnie z §15 niniejszej uchwały;
7) Stawka procentowa: 10%.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Ustronie Morskie

Kontakt