Działka na sprzedaż

kołobrzeski, Ustronie Morskie

5 568 720 PLN

Numer oferty4681
Typ transakcjiSprzedaż
Cena5 568 720 PLN
Powierzchnia46 406 m2
Cena za m2120 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkibudowlana
Rynekwtórny
Typ ogrodzeniasiatka
Typ drogiszutrowa
Forma własnościwłasność
Liczba linii tel.0
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Działka na sprzedaż (kołobrzeski, Ustronie Morskie)

Ustronie Morskie na sprzedaż kompleks 13 działek budowlanych w okolicy dworca PKP , możliwość kupna w całości o pow. 4,6406 ha lub każdą działkę osobno o pow. 3.000-3.500 m2 w cenie 120 zł za / m2

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe.

Działki zlokalizowane są ok. 300-400 m od głównej drogi Kołobrzeg - Koszalin ok. 800 m od centrum Ustronia Morskiego.

Uzbrojenie działek - od północy w ulicy bezpośrednio przy działkach.

Możliwość kupna kilku działek obok siebie.

W sprawie aktualnej oferty proszę o kontakt

Zestawienie powierzchni pojedynczych działek :

1. działka nr 529/6 o pow. 3.094 m2
2. działka nr 529/7 o po. 3.119 m2
3. działka nr 529/8 o pow. 3.109 m2
4. działka nr 529/9 o pow. 3.097 m2
5. działka nr 529/10 o pow. 3.098 m2
6. działka nr 529/11 o pow. 3.3097 m2
7. działka nr 529/13 o pow. 3.107 m2
8. działka nr 529/14 o pow. 3.432 m2
9. działka nr 529/15 o pow. 3433 m2
10. działka nr 529/16 o pow.3.432 m2
11. działka nr 529/17 o pow. 3.435 m2
12. działka nr 529/18 o pow.3.112 m2
13. działka nr 529/19 o pow. 3.112 m2
---------------------------------------------
14. działka nr 529/12 droga dojazdowa o pow. 4.754 m2

cena za działkę 120 zł za m2 razy powierzchnia pojedynczej wybranej działki

Wypis z obowiązującego planu zagospodarowania:

§ 16. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) linie zabudowy nieprzekraczalne:
a) w odległości 6m od dróg oznaczonych w planie symbolem KDW 4, KDW 5, KDW 6, KDW 7 i KDD 8;
b) od południa - w odległości 20m od osi gazociągu,
c) od północy - w odległości 20m od osi skrajnego toru kolejowego,
d) odległość zabudowy od pozostałych granic działki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1;
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: do 11m,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych - do 6,0m;
6) geometria dachu: dachy płaskie lub strome - dwuspadowe lub wielospadowe (w tym naczółkowe) o jednakowym pochyleniu połaci dachowych, o kącie nachylenia do 45°;
7) dopuszcza się wyburzenia, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków.
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej 600m2, z zastrzeżeniem treści §12 uchwały;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 25m;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązują ustalenia zawarte w §8;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską;
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna - z przyległych istniejących dróg publicznych oraz projektowanych dróg wewnętrznych;
2) miejsca parkingowe: zgodnie z § 13 ustaleń planu;
7. Zasady obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami w § 14;
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - obowiązują zasady określone w §11 uchwały;
9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

§ 17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6RM obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu teren zabudowy zagrodowej;
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) linie zabudowy nieprzekraczalne:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 4404
a) w odległości 6m od drogi oznaczonej w planie symbolem KDD 8,b) od wschodu - w odległości 8m od przyległej drogi (poza granicami planu),
c) w odległości 20m od osi gazociągu,
d) w odległości 19,5m od osi linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV,
e) w odległości 7,5m od osi linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV,
f) odległość zabudowy od pozostałych granic działki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1;
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: do 15m,
b) dla budynków gospodarczych, garażowych i zaplecza technicznego - do 9,0m;
6) geometria dachu: dachy płaskie lub strome - dwuspadowe lub wielospadowe (w tym naczółkowe) o jednakowym pochyleniu połaci dachowych, o kącie nachylenia do 45°;
7) dopuszcza się wyburzenia, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków.
3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2, z zastrzeżeniem treści §12 uchwały;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - nie ustala się;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązują ustalenia zawarte w §8;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się częściowo w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia zawarte w §9;
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna - z istniejących dróg publicznych,
2) miejsca parkingowe: zgodnie z § 13 ustaleń planu;
7. Zasady obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami w § 14;
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - obowiązują zasady określone w §11 uchwały;
9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
kołobrzeski, Ustronie Morskie

Kontakt